REGULAMIN PRZEGLĄDU FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH ODDALENIA 2011

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Przeglądu Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011 jest:
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlandia
2. Celem przeglądu jest promowanie produkcji filmów krótkometrażowych oraz integracja środowiska filmowego bez względu na granice państwowe.
3. Na program przeglądu składają się filmy krótkometrażowe wybrane spośród nadesłanych prac na adres organizatora w trakcie naboru.
4. Nabór filmów na PFK ODDALENIA 2011 upływa z dniem 15 maja 2011 (decyduje data stempla pocztowego).
5. Przegląd ma charakter konkursowy. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody regulaminowe.
6. Przegląd Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011 odbędzie się 4 czerwca 2011 w siedzibie organizatora .

II. Wymagania PFK ODDALENIA 2011
1. Filmy zgłoszone na Przegląd Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011 powinny spełniać następujące warunki:
a. wykonanie filmu – po 1 stycznia 2009
b. gatunek i tematyka filmu – dowolna
c. czas trwania – od 1 do 30 min
d. zapis w formacie zgodnym z DVD – video
e. subtitles – w języku angielskim.
2. Film/filmy do udziału w przeglądzie mogą zgłaszać osoby lub zespoły osób dokonujące zgłoszenia jako jeden uczestnik (zbiorowy), które są producentem posiadającym prawo do dysponowania zgłaszanym filmem lub które otrzymały zgodę producenta posiadającego to prawo.
3. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 filmy.
4. Prawa autorskie filmu/filmów zgłoszonych do PFK ODDALENIA 2011 nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku nieprzestrzegania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.
5. Organizatorzy PFK ODDALENIA 2011 dokonują selekcji nadesłanych produkcji filmowych.
6. Warunkiem zakwalifikowania filmu do selekcji jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, do pobrania na stronie www.poskdublin.org
7. Film/Filmy – dwie kopie na dyskach DVD należy przesłać na adres organizatora z dopiskiem ODDALENIA 2011. Termin przesyłania filmów upływa z dniem 15 maja 2011.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
9. Lista filmów zakwalifikowanych do przeglądu zostanie ogłoszona w dniu 21 maja 2011 na stronie internetowej organizatora.
10. Zgłaszający film/filmy wyraża jednocześnie zgodę na jego/ich publiczną projekcję w ramach PFK ODDALENIA 2011.
11. Zgłoszony film/filmy nie podlegają wycofaniu z przeglądu.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów w celach promocji przeglądu.

III. Jury i nagrody
1. Filmy zakwalifikowane do Przeglądu Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011 zostaną ocenione i nagrodzone przez JURY przeglądu.
2. Skład JURY zostanie podany na stronie internetowej organizatora 21 maja 2011
3. Dla zwycięzców PFK ODDALENIA 2011 przewidziano nagrody:
a. Nagroda Jury – Grand Prix Przeglądu Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011
b. Nagroda Publiczności – Grand Prix Publiczności Przeglądu Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011
4. O przyznaniu Grand Prix Publiczności decydują osoby uczestniczące w pokazie, głosując na wybrany przez siebie film za pomocą kart do głosowania przygotowanych przez organizatora.
5. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone po pokazie filmów PFK ODDALENIA 2011.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie filmu/filmów do udziału w Przeglądzie Filmów Krótkometrażowych ODDALENIA 2011 jest równoznaczne z przyjęciem zasad tego regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieobjętych powyższym regulaminem decyduje organizator PKF ODDALENIA 2011 reprezentowany przez
a. Samanta Stochla samantastochla@yahoo.co.uk
b. Sławomir Norberczak slawomir.norberczak@hotmail.com