Artyści współpracujący z Festiwalem ODDALENIA 2017Aneta Dina Keder
The host of the Final  Gala SFF ODDALENIA 2017
Prowadzenie Gali Finałowej SFF Oddalenia 2017

She is theatre and screen actress, voice-over artist, model and dancer of the Polish Folk Dance Group "Shamrock".
Jest aktorką teatralną, ekranową i głosową, modelką oraz  tancerką Polonijnego Zespołu Pieśni i Tańca "Koniczyna" w Dublinie.

Alastair Boles
Musical performance /
Występ muzyczny

He loves nature, music, reading, languages and having free time. He loves good music which is his biggest passion since he was six years old. He plays six different musical instruments, four of them very regularly. He prefers non electronic music and has a deep interest in the music of Fryderyk Chopin and also Rachmaninof.                He speaks Polish and Russian and had visited Poland several times. He also studied French, Spanish and German. Although he is not a professional musician he has played on accordion, clarinet and especially violin for last few years although piano was his favourite instrument for the longest period of time.  He had been lucky to have some very fine teachers in music and languages.  He hopes you will enjoy the music he will present.
Kocha naturę, muzykę, czytanie, języki obce i czas wolny. Kocha dobrą muzykę, która jest jego największą pasją, od kiedy ukończył sześć lat. Gra na sześciu różnych instrumentach muzycznych,                         na czterech z nich bardzo regularnie. Woli muzykę nie-elektroniczną i szczególnie interesuje się muzyką Fryderyka Szopena, a także Rachmaninowa. Mówi po polsku i rosyjsku, także wielokrotnie odwiedzał Polskę.  Uczył się również francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Choć nie był profesjonalnym muzykiem, grał na akordeonie, klarnecie, a zwłaszcza na skrzypcach przez kilka ostatnich lat, chociaż fortepian był jego ulubionym instrumentem przez najdłuższy okres czasu. Miał szczęście, że miał bardzo dobrych nauczycieli muzyki i języków obcych. Ma nadzieję, że będziesz cieszyć się muzyką,         którą zaprezentuje.


Paweł Jasiński  
Statuette,  design and execution /  
Project i wykonanie statuetki

Artist & designer ,  was born in Poland and  works  in Dublin. He exhibited his paintings in several European countries   including  Poland, Ireland  and, Latvia,            and England. His portrait paintings of Paul Brady has been printed on the side                                      of a  building in Temple Bar. Paweł is a founder of The Tree Art Studio Company   which  specializes in producing gifts for individuals, companies and institutions looking for unique designs.
Artysta i projektant. Wystawiał swoje malarstwo w takich krajach Europy takich jak: Polska , Irlandia, Łotwa, Anglia. Jego portret irlandzkiego piosenkarza Paula Brady został wydrukowany na ścianie jednego z budynków Temple Bar. Paweł jest też założycielem Tree Art Studio, które specjalizuje się                     w produkcji zindywidualizowanych gadżetów , dla osób indywidualnych i firm i instytucji poszukujących unikatowego prezentu.

Adriana Pohl-Gasidło
The photography exhibition, entitled „The  reality”/
 Wystawa fotografii pt.:   „Rzeczywistość “

 She was born in 1976 in Dabrowa Gornicza. She is a graduate of State High School of Fine Arts in Dąbrowa Górnicza. She finished photography course in “afa” a post-secondary school in Wrocław under the direction of Natalia LL.   In 2006r. She defended her diploma and was awarded the MSc. Art at the University of Zielona Góra, Faculty of Art, painting department and photography specialization. For 11 years she has been working in the School of Fine Arts in Dąbrowa Górnicza, where she teaches Photography and Film Fundamentals and Multimedia Design. Her photographs are records of emotions related to the state of mind or place.
Urodziła się w 1976r. w Dąbrowie Górniczej. Jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Zrobiła dyplom w policealnym studium fotografii „afa” we Wrocławiu                         pod kierunkiem Natalii LL.. W 2006r.  obroniła dyplom i otrzymała tytuł mgr. sztuki na Uniwersytecie  Zielonogórskim, Wydział artystyczny, kierunek  malarstwo, specjalizacja fotografia. Od 11 lat pracuje w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej, gdzie prowadzi zajęcia z Podstaw fotografii i filmu oraz Projektowanie multimedialne.  Jej fotografie to zapis emocji  związanych ze stanem ducha                           lub miejscem.  Visual Consulting
photos/zdjęcia

Visual Consulting. Collective Group of Artists, we are the wizards of advertisements and marketing
Visual Consulting. Międzynarodowa Kolaboracja Artystów - czarodzieje   marketingu i reklamy

Linoryjki
Linoryjki is a fun name for linocut - a traditional graphic design. It's online workshops, real life meetups and sharing inspiration. Check it out on Facebook, YouTube and Instagram
Linoryjki to zabawa linorytem, czyli grafiką artystyczną. Warsztaty online, spotkania w grupach, wzajemne inspiracje. Obecne na Facebooku, YouTubie i Instagramie.

DVTV
We do promo video for companies and institutions such as An Post, Bank of Ireland, Focus Ireland and Maynoot University. We also do Music Video and various presentations with such people as Gerry Duffy and the Professional Speaking Association. Recently, we also deal with the visits of ministers, prime ministers and presidents from other countries in the home of President Michael D. Higgins as well as in state institutions. The challenges of entering a flooded market are enough reasons for you to give it a go, because we'll help you find all the support you need to succeed.

Zajmujemy się kręceniem filmów reklamowych dla takich firm i instytucji jak  An Post,Bank of Ireland, Focus Ireland czy Maynoot University. Zajmujemy się również kręceniem teledysków oraz rożnego rodzaju spotkań prezentacyjnych z takimi osobami jak Gerry Duffy czy Professional Speaking Association. Ostatnio również zajmujemy się relacjami z wizyt ministrów, premierów i prezydentów                       z innych krajów w domu prezydenta Michael D. Higgins jak również w państwowych instytucjach.