Członkowie jury

Justyna Zidar – The President of the Jury / Przewodnicząca Jury
She is a graduate of Film and Television Production Management, the faculty of Radio and Television in Katowice. She collaborated on making TV programmes and film production. In 2015 she completed the course of Direction, Production and TV Presenting at The Park Studio, Dublin.
Absolwentka Wydziału Radia i Telewizji, kierunek Organizacja Produkcji Filmowej                                       i Telewizyjnej  w Katowicach. Współpracowała przy realizacji programów telewizyjnych i przy produkcji filmowej. W 2015 ukończyła Kurs Reżyserii, Produkcji i Prezentacji Telewizyjnej w The Park Studio w Dublinie.


Katarzyna Kasperkiewicz - Honorary member of the Jury / Honorowy członek jury
Katarzyna Kasperkiewicz graduated with MA in Local Government and Development Administration from Warsaw University in 2001. Since 1999 she has been working for                       the Ministry of Foreign Affairs. From 2007 to 2011 she fulfilled the duties of a consul                              in legal matters in the Consulate General of the Republic of Poland in Chicago. Since November 2015 she has been working as a consul in the visa section of the Polish Embassy in Dublin.  She is married with two children. In her spare time she likes to travel and                be active with her family.  Among the movies she likes the most are: nature films, documentaries and thrillers.
Katarzyna Kasperkiewicz  w 2001 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.  Od 1999 roku jej praca zawodowa związana jest z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W latach 2007-2011 pełniła funkcję konsula ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Chicago. Od listopada 2015 roku pełni funkcje konsula                                   ds. polonijnych i wizowych w Ambasadzie RP w Dublinie. Mężatka, dwoje dzieci. W wolnych chwilach lubi aktywnie spędzać czas z rodziną oraz podróżować.  Z filmów najbardziej lubi przyrodnicze, dokumentalne oraz sensacyjne.

Barbara Bugalska
She graduated in Media Education & Computer Graphics and also Digital Technology, Design & Innovation. She has been a member of POSK Committee for the last 7 years.                          At present she works as a UI Designer in The Digital Hub, Dublin. She likes good cinema, jazz and hiking. She believes that only through continuous learning and development one is able to stay young and enjoy life to the full.
Ukończyła studia na kierunku 'Edukacja Medialna i Grafika Komputerowa' oraz Digital Technology, Design and Innovation. Jako członek zarządu jest związana z POSK od ponad 7 lat. Obecnie pracuje jako UI Designer                                w Dublińskim Digital Hub. Miłośniczka dobrego kina, jazzu i górskich wędrówek.  Wierzy, że tylko przez naukę i ciągły rozwój człowiek zachowuje młodość i w pełni cieszy się życiem.
Kevin Cassidy
Kevin is a Producer at the award winning  Park Pictures in Dublin. Having studied Communications in college, Kevin went on to train in TV Production and Multi-Camera Studio Direction at the RTE Training Centre.  Following this he got his break                          in the industry working as a PA to a Television Director in RTE. Following this period, Kevin spent 5 years working in a variety of studios including Kairos Studios, Carr Communications and The Park Studio.  In 2013, he set up Park Pictures to develop Film and TV projects. He has gone on to produce five films, ‘Princess Rehab’, ‘I Am Jesus’ , ‘Love At First Light’, ‘Even Droids Have Friends’ and ‘Blackbird’.  ‘I Am Jesus’ won the Galway Film Fleadh Film Slam in 2015 and ‘Love At first Light’ won best short at Dublin Underground Film Festival and most recently the audience award at the Cineuropa Film Festival.
Kevin jest producentem w uhonorowanym wieloma nagrodami Park Pictures w Dublinie. Ukończywszy studia z Komunikacji, Kevin podjął naukę w RTE Training Centre na kierunku Produkcja Telewizyjna i Wielokamerowa Realizacja Studyjna. Następnie pracował jako Asystent Dyrektora Telewizji w RTE. Po tym okresie Kevin spędził 5 lat pracując w różnych studiach, miedzy innymi: Kairos Studios, Carr Communications oraz The Park Studio. W roku 2013 otworzył Park Pictures aby rozwinąć projekty filmowe i telewizyjne. Wyprodukował 5 filmów: ‘Princess Rehab’, ‘I Am Jesus’ , ‘Love At First Light’, ‘Even Droids Have Friends’ oraz ‘Blackbird’. ‘I Am Jesus’ wygrał nagrodę Film Slam na festiwalu Galway Film Fleadh w 2015, natomiast  ‘Love At first Light’ zdobyło nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy na Dublin Underground Film Festival, a ostatnio nagrodę publiczności na Cineuropa Film Festival.

Magdalena Chmura
She is the coordinator of Catholic Amateur Theatre Group ARKAANA and also a board member of Polish Social & Cultural Association in Dublin. She is involved in organizing                      the cultural projects opened for everyone, who wants to try acting and singing. Privately she works in the electricity company ESB Networks in the team focused on sustaining                        and developing electrical networks.
Jest koordynatorem amatorskiej katolickiej grupy teatralnej ARAKAJANA  oraz członkiem zarządu Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Dublinie. Tworzy projekty kulturalne otwarte dla każdego,  kto zechce spróbować swoich możliwości aktorskich. Prywatnie pracuje w grupie ESB Network’s w zespole programów utrzymania i rozbudowy sieci elektrycznych.

Gabriel Gargus 
He is born in August 1977 in Warsaw. Graduated from the Faculty of Forestry at SGGW. Have been living in Ireland for over 10 years. Currently working as a web developer.                         With POSK, he is associated for several years helping in organizing many events. Enthusiasts of Fantasy and Science Fiction in every form, from books through movies                             to role-playing and computer games. Cannot imagine a day without strong aromatic coffee and such music.

Urodzony w sierpniu 1977 roku w Warszawie. Ukończył studia na wydziale Leśnym SGGW. W Irlandii mieszka od ponad 10 lat. Obecnie pracuje jako web developer. Z POSK związany od kilku lat pomagając przy organizacji wielu imprez. Entuzjasta fantastyki w każdej postaci, od książek, przez filmy aż po gry fabularne                                                      i komputerowe. Nie wyobraża sobie dnia bez mocnej aromatycznej kawy i takiejże muzyki.

Robert Gill
He is the chairman and co- founder of the Richard Harris Film Festival. He is a Limerick born strategy consultant with many years of experience in communications, market research, real estate and financial services with Merrill Lynch, Paddy Power and SUMO Capital.                          He attended Crescent College following in the footsteps of Richard Harris, University                             of Limerick and DCU. A long-time fan of Richard Harris and with a deep interest in the arts, Rob is currently working on a five year plan for the Richard Harris International Film Festival.
Jest dyrektorem i współzałożycielem Festiwalu Filmowego Richarda Harrisa. Pochodzi z Limerick. Z zawodu jest konsultantem biznesowym z wieloletnim doświadczeniem w komunikacji, badaniach rynku i usługach finansowych, zdobytym w firmach: Merrill Lynch, Paddy Power i SUMO Capital. Tak jak Richard Harris chodził do szkoły Crescent College, studiował na Uniwersytecie w Limerick i na DCU. Od wielu lat jest fanem Richarda Harrisa. I od pięciu lat  pracuje nad przygotowywaniem międzynarodowego Festiwalu Filmowego Richarda Harrisa.

Iwona Kolińska
She  graduated with MA in Polish Philology in 2002. The next year, she graduated                               with diploma in Organization of Advertising and BA in Sociology. In 2011 she also finished                            her BA in Photographic Media. Currently she is a student of Postgraduate Qualification Studies of Teaching Polish Culture and Polish as Foreign Language. She has wide experience in working in cultural institutions, educational centres and care facilities. She likes movies that make her think.
W roku 2002 ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Polska. W roku 2003 ukończyła studia zawodowe na kierunku Organizacja Reklamy oraz studia licencjackie na kierunku Socjologia - Praca Socjalna. W roku 2011 uzyskała tytuł licencjata na kierunku Fotografia. Obecnie jest słuchaczką Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Posiada  doświadczenie w pracy w placówkach kulturalnych, edukacyjnych i opiekuńczych.  Lubi filmy, które zmuszają do myślenia.

Eamonn Norris

He is a director, writer and producer from Ireland. He recently produced and directed his first feature film, the comedy drama 'Making It'. It is currently appearing at festivals worldwide and won the 'Best Feature Film' award at the New Jersey Irish Film Festival                         in April 2017.  Eamonn is a director on the TV show Ros na Rún which airs on the Irish station, TG4. He has worked on Irish TV shows such as The Late Late Show (RTÉ), Single Handed (RTÉ) Mattie (RTÉ) as well as Irish language dramas, Údar (TG4) and Na Cloigne (TG4).  He also worked on the hit CBS TV drama, Blue Bloods in New York City.

Jest reżyserem, scenarzystą i producentem filmowym  z Irlandii. Ostatnio wyprodukował i wyreżyserował swój pierwszy film fabularny, komedię pt.: „Making It”. Film można zobaczyć podczas festiwali filmowych na całym świecie. Otrzymał on nagrodę  „Najlepszy Film Fabularny” na Irlandzkim Festiwalu Filmowym w New Jersey                        w kwietniu 2017 roku. Eamonn jest również  reżyserem  popularnego  serialu „Ros na Rún” (TG4). Pracował przy produkcji  seriali takich jak:  „The Late Late Show” (RTE),  „Single Handed” (RTE) czy  „Mattie” (RTE).                                Na koncie ma także pracę nad irlandzkojęzycznymi serialami  telewizyjnymi: „UDAR” (TG4) i nagradzanego                   „Na Cloigne” (TG4). Pracował również przy „Blue Bloods”, telewizyjnym przeboju wyprodukowanym                                   przez stację  CBS  w Nowym Jorku.
Joanna Piechota
She is the chairperson of the Irish Polish Society. She graduated with an MSc in Business Administration and Commodity Science from Gdynia Maritime University (Poland) in 2005 and an MSc in Management of Information Systems from Trinity College in Dublin in 2016. She loves Italy, Italian culture and the Italian language. She likes good cinema and she                                is a huge fan of all Fellini’s films. During her spare time, she also enjoys reading, photography and travelling - having recently visited Iran in 2016, she was fascinated  by the Iranian culture and people.
Przewodnicząca Towarzystwa Irlandzko-Polskiego. Z wyksztalcenia magister inżynier (Akademia Morska w Gdyni). W 2016 roku ukończyła również studia magisterskie z zarzadzania systemami informatycznymi na Wydziale Informatyki i Statystyki w Trinity College w Dublinie. Fanka Włoch i kultury włoskiej w tym języka włoskiego. Lubi dobre kino i jest zapaloną miłośniczką filmów Felliniego.  W czasie wolnym jej pasją jest czytanie książek oraz fotografia i podróże. Po ostatniej podroży do Iranu w 2016 zafascynowana jest jego kulturą i wspaniałymi ludźmi. 

Samanta Stochla - Founder and Coordinator of Short Film Festival ODDALENIA /   Pomysłodawca i koordynator Short Film Festival ODDALENIA.
She graduated from various faculties: film and TV production management, journalism, art therapy and she is also a qualified teacher of polish culture and polish as a foreign language but above all she is an artist. Samanta likes romantic comedies, dramas                             and biographical films about artists and their work. To be happy she needs a touch                                 of sunshine and a good coffee. She loves getting flowers. In free time she creates jewellery and writes poems.   
Uzyskała wykształcenie jako kierownik produkcji filmowej i telewizyjnej, dziennikarz, art terapeuta                                   oraz kwalifikowany nauczyciel kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, ale przede wszystkim jest artystą.  Samanta lubi oglądać komedie romantyczne, dramaty oraz filmy biograficzne o artystach i ich pracy.                                     Do szczęścia potrzebuje odrobiny słońca i dobrej kawy. Uwielbia dostawać kwiaty. W wolnych chwilach tworzy biżuterię i pisze wiersze.

Peter Zemek
He is the co-founder and director of Visegrad Film Festival in Ireland. He is a freelance writer and photographer, the curator of The Deja View Screening Club and he recently became the consultant for IndieCork Film Festival.
Jest współzałożycielem i dyrektorem Visegrad Film Festival w Irlandii. Ponadto jest niezależnym pisarzem                                i fotografem oraz kuratorem Deja View Screening Club. Niedawno został konsultantem IndieCork Film Festival.